Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. Praktyczna nauka zawodu – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych trwającą od 6 do 12 miesięcy umożliwiającą uzyskanie:

  -  świadectwa czeladniczego,

  - świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

  -  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych      w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo wykształcenie średnie.

 2. Przyuczenie do pracy dorosłych – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych trwającą od 3 do 6 miesięcy, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem. 

Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych:

 • osoby bezrobotne posiadające określony II profil pomocy,

 • osoby poszukujące pracy, które:

  - otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy   zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

  - uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

  - są żołnierzami rezerwy,

  - pobierają rentę szkoleniową,

  - pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa w tut. Urzędzie „Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych”.  

Pracodawca może we wniosku wskazać kandydata do odbycia przygotowania zawodowego  dorosłych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski pracodawców gwarantujących uczestnikom programu zatrudnienie lub inną pracę zarobkową po jego ukończeniu. Zatrudnienie powinno nastąpić:

 • na podstawie stosunku pracy lub umowy zlecenia pod warunkiem zapewnienia miesięcznie wynagrodzenia brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • przed upływem 30 dni licząc od dnia zakończenia udziału w programie (zdania egzaminu) na okres co najmniej 6 miesięcy.

Urząd może odmówić realizacji wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych:

 • jeżeli w latach poprzednich w trakcie realizacji umów o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych pojawiły się nieprawidłowości leżące po stronie Pracodawcy skutkujące rozwiązaniem umowy,
 • jeżeli w roku bieżącym i roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, nie wywiązał się z deklaracji zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pracodawcą albo z pracodawcą i wyłonioną przez starostę instytucją szkoleniową umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Przed zawarciem umowy strony uzgadniają szczegółowe warunki umowy.

W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni  programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez urząd Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.

Wybór instytucji szkoleniowej mającej przeprowadzić część teoretyczną przygotowania zawodowego dorosłych następuje zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości oraz przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czas realizacji przygotowania zawodowego dorosłych Pracodawca wyznacza opiekuna, który sprawował będzie opiekę nad uczestnikiem przygotowania zawodowego dorosłych.

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dot. praktycznej nauki zawodu.

Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych  musi posiadać co najmniej:

 • wykształcenie średnie,
 • udokumentowany 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w  trakcie przyuczenia,
 • roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zainteresowane udziałem w przygotowaniu zawodowym dorosłych składają w tut. Urzędzie „Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w danym zawodzie”.

Wniosek jest analizowany przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego, a w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych opiniowany również przez doradcę zawodowego.

Skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych powinno wynikać z zaleceń indywidualnego planu działania sporządzonego przez doradcę klienta.

Skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych traci ważność w przypadku: nieobecności uczestnika na zajęciach uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo w przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków. Utrata ważności skierowania następuje z dniem:

 • następującym po dniu, w którym upłynęła liczba godzin nieobecności na zajęciach powodująca przekroczenie wymiaru określonego w ww. skierowaniu,
 • wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia Starosty o utracie ważności skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązywaniem się z nałożonych obowiązków, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym od określonego w zdaniu poprzednim. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.

Uprawnienia osób skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych                                      

 • Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium.
 • Wysokość stypendium w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 • W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
 • Stypendium nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych jego uczestnikowi przysługuje z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
 • Stypendium jest naliczane na podstawie listy obecności przekazanej przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową. 
 • Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.  Za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych. Za dni wolne uczestnik przygotowania zawodowego zachowuje prawo do stypendium. 
 • Osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do lat 7 lub opiekująca się osobą zależną, skierowana na przygotowanie zawodowe dorosłych może ubiegać się o refundację kosztów opieki. Refundacja ta następuje na podstawie odrębnych zasad i uzależniona jest od środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu nie przewiduje zwrotu uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych:

 • Uczestnictwo w zajęciach przewidzianych w programie przygotowania zawodowego  dorosłych,
 • Stosowanie się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązujących u pracodawcy,
 • Stosowanie się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej,
 • Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie przygotowania zawodowego dorosłych na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego dorosłych ,
 • Przystępowanie do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • Przedłożenie w tut. Urzędzie ankiety z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych,w terminie 14 dni od dnia ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
 •  W terminie 14 dni od dnia uzyskania odpowiednio: świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa czeladniczego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabyte umiejętności okazuje je w tut. Urzędzie oraz pracodawcy.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu czeladniczego, kwalifikacyjnego lub sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują: refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu, jednorazową premię przyznawaną pracodawcy, należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu, koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych, koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.

               Podstawa prawna:

Art. 53a do 53m Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 497).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko   Adres e-mail
       
Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790
Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55  

Anna Kułagowska

Karolina Mikuła

Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 9 ]
plik w formacie XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 17-03-17 12:40 76.61KB pobierz plik w formacie XLSX (rozmiar: 76.61KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 7 do Zasad organizowania przygotowania zawodowego dorosłych 17-03-17 12:38 123.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 123.95KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 6 do Zasad organizowania PZD 17-03-17 12:38 399.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 399.88KB) pobierz
plik w formacie PDF Zał. 3 Wykaz wydatków 2017 17-03-17 12:38 193.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 193.14KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o pomocy de minimis PZD 17-03-17 12:37 173.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 173.14KB) pobierz
plik w formacie PDF WNIOSEK PZD bezrobotny 2017r. 17-03-17 12:37 223KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 223KB) pobierz
plik w formacie PDF WNIOSEK PZD Pracodawca 2017r. 17-03-17 12:37 224.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.77KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady PZD 2017 17-03-17 12:36 343.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 343.7KB) pobierz
plik w formacie PDF Plan_PZD na 2017r. 06-03-17 13:07 362.43KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 362.43KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:36
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2782
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuv5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RD5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_T5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1n5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByf5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsP5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDP5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDT5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtP5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPl7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3l7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

Projektowanie stron: IntraCOM.pl