Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmus2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ps2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aY2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYc2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694s2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOs2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ

Gdzie można ubiegać się o pomoc?

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu j nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Czy zapis ustawowy mówiący o refundacji kosztów za dojazdy do miejsca pracy jest obligatoryjny?

Nie, świadczenia wynikające z art. 45 są świadczeniami fakultatywnymi, co oznacza, że starosta nie ma obowiązku refundować ww. kosztów.

Decyzja ta leży tylko i wyłącznie w gestii starosty, ustawa nie narzuca na niego takich obowiązków, daje mu natomiast takie prawo.

Ustawa nie narzuca również wysokości refundacji, wskazuje natomiast maksymalną kwotę tej refundacji. Przy uwzględnianiu dokumentacji wydanych środków na dojazdy przez bezrobotnego zaleca się brać pod uwagę wszystkie bilety, nawet te jednorazowe.

Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek?

Okres pobierania zasiłku wynosi:

1)    180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2)    365 dni – dla bezrobotnych:

a)  zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.  lub

d) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

 

Jak rozpowszechnić swoją ofertę pracy?

Oprócz najczęściej praktykowanego w naszym kraju sposobu szukania pracy - przeglądania ofert pracodawców, istnieje alternatywna metoda - rozpowszechnienie własnej oferty pracy.

Wielu z pracodawców zanim zamieści w prasie swoje ogłoszenie, przegląda oferty z działu "Szukam pracy". Powinni więc Państwo przygotować taką ofertę, tym bardziej, że rozpowszechnienie jej nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych, a przygotowanie jej zajmie niewiele czasu.

Własna oferta powinna mieć charakter krótkiej noty zawierającej informacje na temat:

 • kto poszukuje pracy
 • jakiej poszukuje pracy
 • jak się z nim skontaktować.

Oferty, które będziemy umieszczać w środkach masowego przekazu powinny być zwięzłe, natomiast te, które zostawimy u ewentualnych pracodawców, lub rozdamy znajomym powinny mieć bardziej rozbudowaną formę. Pamiętajmy o zachowaniu kopii takiej oferty, żeby w przypadku zaproszenia na rozmowę wiedzieć, co zawierała.

Możemy przygotować kilka różnych ofert w zależności od rodzaju zajęcia, które chcemy wykonywać i kwalifikacji (predyspozycji) jakie posiadamy.

Przygotowaną, sprawdzoną ofertę możemy wydrukować w kilku/kilkunastu egzemplarzach, jeśli mamy odpowiedni do tego sprzęt. Jeśli nie posiadamy, możemy poprosić o pomoc znajomych lub skorzystać z punktów usługowych, które za drobną opłatą taką usługę nam wykonają. Należy pamiętać, że oferty nie powinno się powielać na kserokopiarce, gdyż traci ona na swej wizualnej atrakcyjności. Jeśli już musimy skorzystać z kserokopiarki pamiętajmy, że nie wolno zginać oryginału i przypilnujmy aby operator ułożył ją idealnie równo i odpowiednio zwiększył kontrast. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych zabrudzeń.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.

I tak - jeżeli okres ten wynosi:

 • Do 5 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • Od 5 do 20 lat, lecz mniej niż 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości podstawowej określonej w ustawie i waloryzowanej w okresach kwartalnych.
 • Co najmniej 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

Informacje o wysokości zasiłku podstawowego mogą Państwo uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu lub wchodząc na odpowiednią podstonę w naszym serwisie internetowym.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji ?


- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie o zameldowaniu

- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu i szkolenia

- zaświadczenie o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (dotyczy osób, które posiadają taki dokument);

- świadectwa pracy z przebiegu całego okresu zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – przypadającym po dniu 1 lipca 1997r. – należy przedłożyć dodatkowo zaświadczenie o uzyskanym wynagrodzeniu za poszczególne miesiące w kwotach brutto);

- decyzja o przyznaniu i wstrzymaniu renty (w przypadku osób, które były uprawnione do takich świadczeń);

- decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów gospodarczych wraz z zaświadczeniem ZUS potwierdzającym okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą);

- zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego wraz z podstawą wymiaru tych zasiłków i świadczenia (jeżeli w ostatnich 18 miesiącach pobierano takie świadczenie);

- zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy (jeżeli niezdolność trwała przez co najmniej 30 dni przypadających przed dniem rejestracji w PUP);

- dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Do rejestracji można przyjść najwcześniej dzień po ustaniu zatrudnienia, utracie prawa do renty, wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji. Na dzień rejestracji muszą być spełnione wszystkie warunki osoby bezrobotnej określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jeśli ma się zawieszoną działalność gospodarczą?

Tak, osobie posiadającej zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje status osoby bezrobotnej.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna będąc na zasiłku chorobowym?

Nie, osoba bezrobotna na dzień rejestracji nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy też świadczeniu rehabilitacyjnym.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia?

Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania i zasiłek będzie pomniejszony o okres wypłaconego odszkodowania.

Czy należy się dodatek aktywizacyjny osobie bezrobotnej, która podejmie pracę u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem?

Nie, dodatek aktywizacyjny w takim przypadku nie przysługuje.

Kiedy i na jaki okres przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu z prawem do zasiłku w przypadku:

 1. podjęcia  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania  urzędu pracy ( do wysokości 50% zasiłku)
 2. podjęcia  zatrudnienia  z własnej inicjatywy ( do wysokości 50% zasiłku )

W przypadku pierwszym dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
Natomiast w drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku
przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

Kiedy osoba bezrobotna straci status podejmując działalność gospodarczą - czy z datą wpisu do ewidencji czy też z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Osoba bezrobotna traci status z dniem rozpoczęcia  działalności gospodarczej.

Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety nie. Podstawę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej musi stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy po przerwaniu okresu pobierania zasiłku podjęciem zatrudnienia na 3 miesiące będzie przysługiwał ponownie zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, posiada  prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu

Do kolejnej rejestracji należy przedłożyć  ostatnie świadectwo pracy.

Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy?

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Informację o podjęciu zatrudnienia zawierającą niezbędne dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, nr pesel)   można przesłać: drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście w placówce Urzędu Pracy. 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9203
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuu5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RC5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_S5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1m5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBye5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsO5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDO5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDS5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtO5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzs2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0A2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csag2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgo2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxE2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMY2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ac2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStc2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gM2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII02m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl