Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

Uprawnienia pracownicze

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdzia­le 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia­niu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn.zm) oraz w rozpo­rządzeniach wykonawczych do niej.

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej  nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygod­niowo.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub  w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.

Normy czasu pracy, o których mowa wyżej stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą pracować jedynie do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być również zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po dniu przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Krótszy wymiar czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stop­nia niepełnosprawności nie powoduje obniżenia przysługującego wynagrodzenia. Osobie, która otrzymywała wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce i przedstawiła orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości. Natomiast pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia jest określona w stawce godzinowej, przechodzącemu na skrócone normy czasu pracy - na­leży stawkę wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio podwyższyć (w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar jego czasu pracy do tych norm).

Wskazanych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się:

 • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracow­ników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Przerwy w pracy

Na podstawie art. 134 Kodeksu pracy wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do przerwy w pra­cy, trwającej co najmniej 15 minut.

Osobie niepełnosprawnej - bez względu na dobowy wymiar czasu pracy - przysługuje ponadto prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wy­miarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy.

Prawo do dodatkowego urlopu

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w danym roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku następującego po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Urlop dodatkowy nie przysługuje natomiast osobie uprawnionej do urlopu wypo­czynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli osoba niepełnosprawna jest uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do urlopu dodatkowego w wymia­rze niższym niż 10 dni roboczych - zamiast tego urlopu przysługuje jej urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni z tytułu niepełnosprawności.

Turnus rehabilitacyjny

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma także prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

Pracownik ubiegający się o udział w turnusie rehabilitacyjnym powinien uzyskać od lekarza sprawującego nad nim opiekę wniosek o skierowanie na taki turnus. We wniosku lekarz określa rodzaj turnusu oraz czas jego trwania. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny pracownik powinien przedstawić pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnie­nie normalnego toku pracy w zakładzie pracy.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie (najczęściej jest to faktura), wystawiony przez organizatora turnusu. Za czas omawianego zwolnienia od pracy pracownikom niepełnosprawnym przysługuje pra­wo do wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może dojść do kumulacji nieobecności w pracy z powodu korzystania z dodatkowego urlopu oraz zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. W myśl wskazanej na wstępie ustawy łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie reha­bilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dodatkowe uprawnienia

Pracownikowi niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje ponadto zwolnienie od pra­cy w celu wykonania badań specjalistycznych, poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego napra­wy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy.

Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania osoby za niepełnosprawną.

Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub w wyniku jego stanu nietrzeźwości - pracodawca jest zwolniony ze wskazanych wyżej obowiązków.

Utworzono: 2013-03-08 10:04 | Redagował: Iwona Chodniewicz 2013-10-08 09:04
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2202
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1koedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMoedorpadrDxG4XJAN6EjrGNJf4HIzDwPCG42mYwk2SA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1ZhWEpHwaioCyctM_faIm9eZIo4uqKEKSqZIHaQ-rAQg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl