Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KFS

(2017-10-16)

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu informuje, że w związku z powstaniem wolnych środków w ramach rezerwy KFS ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, który prowadzony będzie w dniach 16 - 20 października 2017 r. Wnioski należy składać w w/w terminie w godz. od 7.45 do 15.00 w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu.
W związku z koniecznością skanowania złożonych dokumentów wnioski powinny pozostać niezszyte (bez zszywek, spinaczy itp.).
Z uwagi na fakt, że w poprzednich naborach dotyczących środków z tzw. limitu podstawowego i rezerwy KFS wpłynęło wiele wniosków wypełnionych nieprawidłowo i niekompletnych, przed złożeniem wniosku w ramach aktualnego naboru prosimy szczegółowo zapoznać się z "Zasadami przyznawania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu", które wraz z "Wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego" zostały zamieszczone na stronie internetowej tutejszego Urzędu (www.pup.sosnowiec.pl) w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców / Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność wymaganych załączników do wniosku.
 Urząd nie dokonuje weryfikacji wniosków przed ich złożeniem.
 Wnioski pracodawców rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od daty ich złożenia.
 Kolejność wpływu wniosków nie ma znaczenia i nie będzie uwzględniana przy ich ocenie.
Wniosek składany w ramach powyższego naboru powinien spełniać co najmniej jeden warunek określony w priorytetach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok oraz dodatkowo co najmniej jeden warunek wydatkowania tzw. rezerwy KFS zdefiniowany przez Radę Rynku Pracy.
Priorytety określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok:
1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C PKD), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H PKD) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q PKD);
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
W przypadku priorytetu nr 2 podstawą oceny, czy wnioskowana forma kształcenia dotyczy zawodów zidentyfikowanych jako deficytowe, będzie Barometr zawodów dla miasta Sosnowiec i Barometr zawodów dla województwa śląskiego, stanowiące prognozę zapotrzebowania na pracowników w 2017 roku oraz Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w mieście Sosnowiec w 2016 r.
Priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS zdefiniowane przez Radę Rynku Pracy:
a. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
b. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).
Z uwagi na powstanie wolnych środków w ramach rezerwy KFS, wskazujące na wyczerpanie w powiecie zapotrzebowania na środki KFS przez pracodawców spełniających warunki priorytetów określonych na 2017 r., możliwe jest przyznanie dofinansowania firmom / szkoleniom niespełniającym w/w wymagań.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą:
 zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2017 rok oraz priorytetami wydatkowania środków z rezerwy KFS;
 zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS, a w przypadku wniosku dotyczącego kształcenia pracodawcy – plany dotyczące działania firmy w przyszłości;
 możliwość sfinansowania ze środków KFS działań  określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Ocenie podlegać będą następujące kryteria, za które zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów:
 kompletność złożonego wniosku;
 korzystanie ze środków KFS w latach ubiegłych;
 zatrudnianie osób przewidzianych do objęcia kształceniem ustawicznym na terenie miasta Sosnowiec;
 wymiar czasu pracy w jakim zatrudnione są osoby przewidziane do objęcia kształceniem ustawicznym;
 plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób przewidzianych do objęcia kształceniem ustawicznym;
 posiadanie przez wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości.

Na podstawie dokonanej oceny utworzona zostanie lista rankingowa wniosków uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski z najwyższą punktacją.

Nie będą podlegały rozpatrzeniu wnioski:
 złożone poza wyznaczonym terminem naboru;
 niewypełnione;
 niezawierające podpisu pracodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji;
 niezawierające niżej wymienionych załączników:
 zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis w zakresie o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do KRS lub CEiDG;
 programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu;
 wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawionego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
29-78-753, 29-78-754, 29-78-755, 29-78-756 i 29-78-700 wew. 790.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 326711
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl