Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Szkolenia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

d0pTi0zpBbRLCBUGzfAHW2WlXcwXMTh4RPVQCKADgHI

GwUKcO6xdI-qCI2v3t08KXEp2Pgte-VYDl5WkO9wdY8

e-PJiFT6ezWmWFx5JHu9BV1OLu-XtUtMti5KYmHGDAM

B-3qGETUeDUn0Mw7JUGQ5pnh9B763RbQWs_K0b89bV8

pAOcPp4TkqUtE_2wl9CQNXMiIiUlJga45Eq6YOuwy2o

qs65V0iYaLH2eA1S1etxj0ymgZcWZtcD2Z2Dvo_zBMc

j4UiGieBJjcLoQ7F-7iJrT5bewOpz-2fshi44ljEV9M

DZ8O2fUhqOpxs_uP2Vts8itK22-4B1GHdsDrQF3QSqc

U6aEicenQQl0FJD9MgWCYHQYnv1s1oK9yLSZDRcY6OA

Szkolenia

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

 • Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu oraz na stronie internetowej: pup.Sosnowiec.ibip.pl.
  Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (karta kandydata na szkolenie) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.
 • Szkolenia indywidualne - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

 • bezrobotni;
 • poszukujący pracy, którzy:
 •  są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczacych zakładu pracy;
 • są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy   zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,

 • pobierają rentę szkoleniową,

 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

 • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust.3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 •  są pracownikami lub osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanymi pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowanymi w urzędzie pracy.

Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.
 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

 • Obowiązek uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej;
 • Obowiązek każdorazowego informowania o niezdolności do udziału w zajęciach oraz usprawiedliwiania nieobecności w terminie nieprzekraczającym 2 dni od daty jej wystąpienia;
 • W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, obowiązek przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, w terminie 7 dni od daty jego wystąpienia;
 • Obowiązek ukończenia szkolenia w terminie przewidzianym w harmonogramie i przystąpienia do egzaminu końcowego;
 • Obowiązek aktywnego poszukiwania pracy po ukończeniu kursu;
 • Obowiązek dostarczenia w terminie 7 dni od podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą obowiązek dostarczenia w terminie 7 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r . poz. 1065)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2014 r. ,  poz. 667).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       

Renata Górnik

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 297 87 53

Tatiana Folczyńska

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 297 87 55

Anna Tutaj

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790

Iwona Stasińska

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 297 87 55

Anna Kułagowska

Karolina Mikuła

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego 32 297 87 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:34
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5417
 • -aL34R35lxayXqFYsXpms4W60Ht6dilKEhRwcpS79tQ

 • yyoikXbGRWEJdAdt_hJEOFw_g4JemJlTHOcbOWPmu-M

 • RGS_8rjjs8sjIOFGeHEZ-PhKbogihi5DH-CBkEt39Sc

 • l40zFborQz-yB0ExwpN3OV3m_9m7uLrJrFqSBE5sVCA

 • 5e3rgKoRJd7LlSyLFtoVKvleYF1QHcx1rG_aReD_5oI

 • ctDgkWVKDFJpyHmqzHEXzesNiK3fU2Sva1G8b3Jf1YA

 • NH6M0xXqzRK_YUZBKQ1BD5rRdAOQORsReB5flaYdUg4

 • AJVL-pSxV1Enbi0VbxfSmJQA3rW2SQWVmpnmwGvCnao

 • e-5THePCz834qtk3qwH_6RqYYdkldg0DL8j6_odsHDA

 • rAqZbNEil4arM22kKM5iOmX7fjuuSPRHYhPdorpf-Do

 • UXpZBVRIw9QeevMgQJo3cKt-RUsTxxrk-8kwOmcYA1c

 • yqNaDHsT9tv8j_WPaWZVJ7UA6Vij9mM32EcisFF-E58

 • utaGNC3AHpfgFd195xfUfne9rheNVrC5zv1qZzfe4YU

 • xqhrImZ6pJF6GszUrrQLT9DgiPGhmfic__r7hu2-D1E

 • 4-HZoywqoJ8yBOITyL88Ern_bAqq7MVc4tcjMzA_huk

 • 9DyTNf5_Wqygzbj7bELPL_exAR12H8d0H-06urdrSEI

 • qTFjDCcEQa0r4T0twKorzU3g4ieeZdlLFdp9EbEew8E

 • GqEwru-J4vpXHXMqm_W-LsU9oR7b9wDF0x2zVpuLOBk

 • Dh502WGQuePOTORbibC40uwrfilsXnyA9MuQO-TA5RQ

 • aa-gHfv-0vMOyw5-9Czf4C7pwvQ8Qu1usyE8xLsIRh0

Projektowanie stron: IntraCOM.pl