Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

u6w51Vxdcutoep1y0OHdNmXKSfCbEY9ekuK9BOyOqTLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Sj1kZlByNEYkwcHRf0oR3NNypPDGbBRsf0lsiwQilfze84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

ii3AFoYR7722sLOW39NGABTGoTvhm2Yc4BvsiJmyVfve84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

lXnCgVuRTTDn8_oKmKjGGPkfXyuQ653hWnUGx0cwzPTe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

2Ln2QGUoB8vbyceJJmkP0nscJxbeEA6557B-crar_Pre84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Wkt9tPqRyu8kJfT6cj2mI7F1CN2l6oZeTuNh34PxDKne84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

__fyqYpHr8fPjt-tQw1bDO6ZtokqXfbZSkUiYTyPHB3e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Hy_sAVpmd453oA0faNetC42nwWonws849JEfQ93WZmje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

9WnBS_jHXi71hC3GLfxug6ijvsIzv13luGL8ywKEUlLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


        Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065)  od 27 maja 2014 r. wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą tego rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub  za  zgodą  pracodawcy.
       Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Niedopasowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, dezaktualizacja wiedzy i umiejętności wobec wyzwań nowych technologii, grozi ryzykiem bezrobocia. KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

   O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt.  25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  pracodawca, to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Środki z KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2017 r. środki KFS mogą zostać przeznaczone na:

a)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C PKD), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H PKD) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q PKD);

b)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

c)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca, zgodnie z art. 69b ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może otrzymać środki na sfinansowanie:                                                               
1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,                               
2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wkład pracodawcy, który inwestuje w kształcenie ustawiczne pracowników lub własne, liczony jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie działań wymienionych w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,  
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,           
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy nie należy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia dla pracowników zgodnie z w/w priorytetami musi złożyć  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ogłoszonym terminie naboru. Wnioski złożone poza terminami naborów wyznaczonymi przez tutejszy Urząd nie będą rozpatrywane.

W przypadku, pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego określającej prawa i obowiązki stron.

Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu:

1) kwoty dofinansowania  w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez pracownika, z uwzględnieniem rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1666);

2) niewykorzystanej kwoty dofinansowania, w przypadku wystąpienia różnicy między kwotą środków otrzymanych, a kwotą środków wydatkowanych na kształcenie ustawiczne.

W przypadku gdy Pracodawca nie spełnił warunków zawartych w umowie lub nie poddał się kontroli jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy .

Jeżeli niespełnienie warunków zawartych w umowie o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy polega na wykorzystaniu pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, Pracodawca jest  zobowiązany do natychmiastowego zwrotu, na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, z którego otrzymał środki, kwoty pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz.639)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

Anna Kułagowska

Karolina Mikuła

Specjaliści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 8 ]
plik w formacie PDF Zasady przyznawania środków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.pdf 09-10-17 10:11 412.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 412.02KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.pdf 09-08-17 08:34 411.12KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 411.12KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o przyznanie środków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.docx 16-10-17 08:56 102.95KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 102.95KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.docx 09-08-17 08:35 100.82KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 100.82KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie środków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 16-10-17 08:56 693.16KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 693.16KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 09-08-17 08:35 687.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 687.88KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta oceny wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 09-08-17 08:36 213.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 213.08KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta oceny wniosku o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.pdf 16-10-17 08:57 217.28KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 217.28KB) pobierz
Utworzono: 2014-08-27 08:37 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:39
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8745
 • l9H5d1oFC8uqEe1_fMp6S2ZSPTRTdSDzeDJmA2bW2bhq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • SE3Kt65ogZhONB_1GfTNfgznSVwIvl_E7Tp7BsHIIPhq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 2ZOcmgwZPlQY7P4jBOliX471gkHGimxMdDQOfAPKKfVq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 7BV5jqJDXocYxeojY8_payo3td3tL5keP1zv4XmRIzVq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • AA9w0F-a90dOV7RqJ9cisjYDctqG7ZLZmRnqkiWrAX9q4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 2xb0Lft1olnJwzXGHGNhTaRUd9x3T9GE4HinC6dLK1hq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • oKgi7A18X6r8zE8dQ7bx4N107f2fXW-QC8pw8wK2N5Rq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • OubJSC6D5DX2gt-v-y_XWBlzQrmM98qjU-hlj85bnkxq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • dGtop9e7HICdX570WLs2HCCn1YBWrN6hRI83IhDMNM5q4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • b5EsZG2UcnrnRkdioNSYX-CLfTpUwP-FK_LEWCj8qCLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • GOBPaTPZFEbm3ZRLLFk5tBCTPHAfo90_RHlMvcn80jfe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • 8NFLcKgeydgNugtrHTv8IO5kr81Vf95DYWGoEu9wQfXe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • Lm5imLw7xaR8MYxQTO6W_2ngY69eezcUpJDOnE3mk6Le84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • aSXkIGK3mpxmG_C0pCEWjAmqoiSOq_lrZMS8tOzjXrje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • Xs6BFkzW0AHTsJfhbgf7iXD9QMuGrk_0Ul21fI18vFfe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • qbOYrCSTNm4xhAz19fQmmKBqNfMlfmNV50KwE9gRuC3e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • PnYVTHODl7zYmOCoQ4nED7JGV2qO__I3-qxhK8e3nSLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • nq5xXUtbO36j-e-3RnO6tA2AuTNSJPsthE6G4B55exje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • rpL9MYk-5gNl9tJw34Eu1zY4ddv_kj4YUsRkKIpv8Z_e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • NiVV2_rlzK6-s2Jl0i-GHqOCJp2mkEWQGEt9E0YdLbve84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl