Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

JFuHNAH6jSv0eCNTOo1SRc7uOddawIXwD6h6PjuCFNEhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

OwIYN6cRPbIjfJyYQVLbJxPcx3N9gkwiUqffhm3xyi0hzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

vDCvkx5Q2R2pJz01FmwzFw-CugmadUcjvkGG0YJSbYUhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

MPUqlJG8siAHqnKpVHkPsXCtwV17iD35mZVXPRQwgt4hzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

KmYN0XN8Dwwp7ElY_JfKX8Cs98JX9KtWEU0kE30fU2EhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

XLzUC9yuD03HIDBCM-LnlIoQewJekQIHfGgUZuTE-FohzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

bC4kjTPGmjK_2-PMyQwsTvsgw-6YmTQ8YtJX7AdBmtUhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

snWBoNC7bfbCyqV1LEkLbxOFb81ibhWPAoprRlor0HYhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

z_9rfdge998XvDj1hV1Tsb2lusswvu1yQqRtqJsNDeUhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

 Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Przyznawanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Z  rozwiązań o których mówi ustawa i wydanych na jej podstawie rozporządzeń  mogą korzystać przedsiębiorcy:

 1. u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych  (sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku do  Funduszu Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 2. w latach 2015-2017 do przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności gospodarczej w przeważającej części według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt oraz w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt takiej działalności doświadczył ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w rezultacie zaistnienia czasowych ograniczeń, z niezależnych od przedsiębiorcy przyczyn, wwozu towarów na terytoria innych krajów, u którego ograniczenia w obrocie handlowym wywołały spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń,  w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

W sytuacji gdy, przedsiębiorca równocześnie spełnia warunki wymienione w pkt. 1 i 2, wówczas możliwość uzyskania pomocy przysługuje mu wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 albo 2.

Przytoczone rozporządzenie z dnia 29.01.2015 r. w sprawie  przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy  (Dz.U. 2015 poz. 167) określa nowe rodzaje dokumentów – należą do nich:

 • Wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
   z FGŚP (zał. nr 1 do rozporządzenia - poniżej do pobrania ),
 • Wzór umowy o wypłatę świadczeń (zał. nr. 2 do rozporządzenia - poniżej do pobrania),
 • Wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych
  z FGŚP (zał. nr 3 do rozporządzenia - poniżej do pobrania),
 • Wzór zapotrzebowania na środki FGŚP na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ( zał. nr 4 do rozporządzenia – poniżej do pobrania),
 • Wzór zapotrzebowania na środki FGŚP na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ( zał. nr 5 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)
 • Wzór informacji dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków FGŚP na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (zał. nr 6 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)

Pomoc z FGŚP

      Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o przyznanie, finansowanych z FGŚP, świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy będzie mógł otrzymać:

 • Świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
 • Świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.

Wniosek o przyznanie świadczeń  z FGŚP przedsiębiorca  będzie składał  do marszałka województwa (działającego w jego imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy) , który zweryfikuje poprawność i kompletność złożonej dokumentacji. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na
6 miesięcy.

Środki z Funduszu będą przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. Po otrzymaniu pieniędzy przedsiębiorca  powinien niezwłocznie  wypłacić świadczenia pracownikom oraz odprowadzić należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne  są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy objęci pomocą  będą zobowiązani rozliczyć się  z otrzymanych pieniędzy na wypłatę świadczeń. Będą podlegali kontroli. Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunków umowy (np. zwolnią pracownika), wykorzystają pomoc niezgodnie z przeznaczeniem  lub nie zgodzą się na przeprowadzenie kontroli będą  musieli natychmiast zwrócić  kwoty pobranej pomocy z odsetkami.

Przestój ekonomiczny.

Jest to czas niewykonywania pracy przez pracownika  (pozostającego w gotowości do pracy) z przyczyn od niego niezależnych. Przestój taki będzie wprowadzony przez przedsiębiorcę, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń.

Z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika, pracodawca będzie mógł wprowadzić także obniżony wymiar czasu pracy.

Przestój ekonomiczny lub obniżony  wymiar czasu pracy musi być wprowadzony przez przedsiębiorcę w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie organizacje nie działają w firmie, przedsiębiorca powinien uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi lub  przedstawicielami pracowników.


Dodatkowa pomoc

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 29.01.2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. 2015 poz. 168)  przedsiębiorca,  który zawarł umowę o wypłatę świadczeń może skorzystać z dofinansowania kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy pod warunkiem, że:

 • szkolenia są uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy,
 • muszą być  rozpoczęte w trakcie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania  przypadającego na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia i nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Przytoczone powyżej  rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 168 (poniżej do pobrania) określa nowe rodzaje dokumentów – należą do nich:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (zał. nr. 1 do rozporządzenia - poniżej do pobrania ),
 • Wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników
  (zał. nr. 2 do rozporządzenia - poniżej do pobrania ).
 • Wzór zapotrzebowania na środki na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (zał. nr 3 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)
 • Wzór informacji dla Marszałka Województwa dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objtych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy ( zał. nr 4 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)
 • Wzór informacji dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy ( zał. nr 5 do rozporządzenia- poniżej do pobrania)

Wniosek o przyznanie limitu środków na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy  przedsiębiorca składa do  starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 1291).

2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ( Dz. U. z 2015r. poz.150).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ( Dz. U. z 2015r. poz. 167).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy             ( Dz. U. z 2015r. poz. 168).

Szczegółowe informacje w zakresie udzielanej pomocy dostępne pod numerem telefonu: (32) 297-87-55.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy [ 13 ]
plik w formacie PDF Wzór zapotrzebowanie na szkolenie 05-05-15 14:29 213.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 213.7KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór zapotrzebowanie 2 05-05-15 14:28 216.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 216.17KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór zapotrzebowanie 05-05-15 14:29 276.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 276.14KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór wykazu pracowników 05-05-15 14:30 310.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 310.07KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór wykazu pracowników na dofinansowanie szkolenia 05-05-15 14:36 157.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.18KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór wniosku na dofinansowanie szkolenia 27-02-15 14:52 584.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 584.88KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór wniosku 27-02-15 14:52 1.19MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.19MB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór umowy 27-02-15 14:51 1.35MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.35MB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór umowy na dofinansowanie szkolenia 05-05-15 14:31 157.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 157.18KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór informacji dla Ministra dofinansowanie szkolenia 2 27-02-15 14:50 222.1KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 222.1KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór informacji dla Ministra dofinansowanie szkolenia 27-02-15 14:50 243.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 243.61KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór informacji dla Ministra 27-02-15 14:48 1.43MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.43MB) pobierz
plik w formacie PDF Rozporządzenie 27-02-15 14:47 711.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 711.36KB) pobierz
Utworzono: 2014-02-13 08:50 | Redagował: Agnieszka Sroka 2015-05-06 07:54
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4297
 • _O29R7JExCPnRnbXkTMoinHaFwfFMAAZ7TzC83z7HRlk1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • uc_06s8EEPvNcSQwEEUYtgJLxu6Ev1Q8Q0iSRHB9DZRk1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • 8S-rZTmLDhV7maZnH1wZPnHvDA9Qs9CfYS1Ei9oS4M9k1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • 9EBAwJSf9iDNIN2ByzxgyTRxo2IakjnKnJX75F71UM9k1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • tqkuUTjFkHbsOwWyiObPJ-kcciKdycfkCdWplEhRjBRk1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • rEjahKsR_o83dWi_5t5TMOWdT787zcUvNhFkVWjYGCpk1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • KAoFCtbFIaDTqo8njg6M7pngHECGLrkFxjpOBxSShfZk1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • mS3mN6sndg8xQ19uZZYLsCCRTgbasRG_48XoPGuyFsRk1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • C9TfTyBEr4z4hNpRVFn3L1-18fvF6gUuCt5vN7InHhJk1Mkm6APvFEAs-tcF7xCeSiYuvhd4TlrT-to2VXCzap3oFaNjIvIQYOIDMU-LN1cofIu9pW2r9m8QwIKtzcMD

 • H0fiOLKP2yryzNNc6oY5v8dUbo7qgK1qVPNylFS9ScshzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • _BxCs0MD7yk4oIjmaXye5r_w-QpULllog81wGtw8MZUhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • FV_We4VZnf3GAHAEhXFcMk1pvQBHaTFGIVW5679BYb0hzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • A3UVs4f3o-ucSZ7N4Jw66KVAl-omrEzVWFle6RQ54_UhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • 0sm7mC0KaYjspwMk2HqeFxvaarfP1zesBCsSTKTrgvwhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • WsW_OhCGWPTzNqUjOCMRWzjvmzP_0Lffzhxe6JRn8B8hzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • ab0FM3Olrn7qSdgOW2LliDD9oTOns0TPHPICvP-sUq8hzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • Eiex8DJwdbQ828Tz4onidkC6Wm6dt9YvXqOa_XMjlCghzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • sZ8WBdlhwfib0Og53ogGgzKiEJsWvqhGA_0qH1zCVTUhzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • QpWk1eZiao2YakSNSsNozTtrjyPg04d-epWchsT4iBghzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

 • G-78BKwxwhbmSVTLUaKlU-coE1CIUQbi8AY3gese2a8hzMdo9CZOWAhXaw41Z6WkpYSDmKllOpj_3z6Vz2Dxx9sJlrGlDnDXQt716n_4cgRryrA9zWfGSY1NvVBVNQX3

Projektowanie stron: IntraCOM.pl