Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

7VssEAUxdFWv74maEyYnfkfXyTm8Ewff5Q_5qVQnW-TnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

lK9IeOvErB8NVbnv_9P096P-wyeu3kZcUwOXdhN-ktXnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

SaGC-Kq8tn960SplwGmpGGP4_qU_WadnYs8YgHIgn2nnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

5-CycmkT6Jgr3Hf_FMu5fzX8YcyWvTl49cUsYLQvvNnnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

hNJyAMe78TzE2_6xkplP2fGrCu2W1rSWvAdHqDYJlTbnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

AgI6B_Xtu9rj7ytvQ6s1y71G4bNHr3cF9MGeDOrlGLDnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

Tam46WtOBsZEPGinJt34onvYiD3rN2MPy8EA5A2mPZ3nGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

F15yDzyQQkgotXfrp0eyvNRAFV8nC2mo6ZTopXKgOU3nGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

sWUBZRedtcwHPfcW-p4FUiKEfcZZm7ecldk_Xk8qwpPnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

Trójstronne umowy szkoleniowe

Trójstronne umowy szkoleniowe zawierane są pomiędzy Urzędem Pracy, Pracodawcą i Instytucją szkoleniową i dotyczą sfinansowania przez Urząd Pracy szkolenia realizowanego przez instytucję szkolącą dla osób bezrobotnych lub innych osób uprawnionych, które Pracodawca zobowiązuje się zatrudnić.

 

Szkolenie osób na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

         

             O zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez Urząd Pracy na szkolenie, na podstawie tej umowy.

 

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO ODBYCIA SZKOLENIA REALIZOWANEGO W RAMACH TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ 

 1. bezrobotni z ustanowionym zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy II profilem pomocy;
 2. poszukujący pracy, którzy:

- są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

- są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

- uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

- są żołnierzami rezerwy;

- pobierają rentę szkoleniową;

- pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

- są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha;

- są pracownikami lub osobami wykonującymi inną pracę zarobkową  lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanymi pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowanymi  w urzędzie pracy.

Podstawą ubiegania się o zamówienie szkolenia dostosowanego do potrzeb Pracodawcy jest złożenie przez Pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy kompletnego wniosku.

Do wniosku o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej Pracodawca powinien dołączyć:

- zobowiązanie do zatrudnienia osób bezrobotnych po ukończeniu szkolenia/zdaniu egzaminu;

- aktualny odpis z KRS lub CEIDG;

- pełnomocnictwo osób działających w imieniu Pracodawcy, jeżeli nie wynika bezpośrednio z dokumentów (np. KRS);

- zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – w przypadku spółek cywilnych wymagane są odrębne zaświadczenia na każdego ze wspólników;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym oraz o toczącym się w jego sprawie postępowaniu wyjaśniającym w tej sprawie, jak również o stanie likwidacji lub upadłości firmy;

- oświadczenie o otrzymanej  pomocy de minimis;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Pracodawca ma obowiązek zatrudnienia osób, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskają wymagane kwalifikacje w  ramach  umowy  o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres  nie  krótszy  niż 7  miesięcy,  w  terminie nie dłuższym niż 14 dni  od  ukończenia szkolenia i uzyskania stosownych dokumentów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 40 ust. 2e–2g  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1808)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  z 2010 r., Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu    o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dn. 24.12.2013 r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r ,  poz. 667)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1189)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 781)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
Renata Górnik Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 53
Tatiana Folczyńska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55
Anna Tutaj Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 00 wew. 790  
Iwona Stasińska Specjalista ds rozwoju zawodowego 32 297 87 55

Anna Kułagowska

Karolina Mikuła

Specjalści ds rozwoju zawodowego 32 297 87 56

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trójstronne umowy szkoleniowe [ 6 ]
plik w formacie PDF Formularz de minimis 17-02-17 10:19 595.6KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 595.6KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek TUS 17-02-17 09:54 110.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 110.02KB) pobierz
plik w formacie PDF oświadczenie Pracodawcy - TUS 17-02-17 09:46 47.09KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 47.09KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o pomocy de minimis -TUS.pdf 17-02-17 09:19 181.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 181.75KB) pobierz
plik w formacie PDF oświadczenie Pracodawcy-zatrudnienie TUS.pdf 17-02-17 09:18 109.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 109.93KB) pobierz
plik w formacie PDF zasady TUS.pdf 17-02-17 09:10 256.91KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 256.91KB) pobierz
Utworzono: 2014-10-07 12:54 | Redagował: Agnieszka Sroka 2017-12-14 08:40
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2861
 • wJHJme_xud1Yw2vi40UQ8nQ7qGvkVjeDUUhAyDkVmx59zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • 949DyMHeInHyhq3ZDZKG5zIRHx36BJwBqEjhvLGI4SV9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • i3ZDCaaehO3eM9q2xhZYCsF9he49EhcK-fJ7GUFV4Pd9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • N1aA2Qf7_k690Tv0kEcKfrUXfy6y-6-__vtfySIOaKx9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • m7lyuh5idtMMhUrwEBLfb5RynRffeWcDRP1FmLG9cfF9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • O4Aj8Lnsdm_XIpqgE3kXDz3qAycz_V-az3zYEACSgih9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • Rn1jJjPjmr-rE_bc0xEV_azc-WREsgItQvIxS0G9jpZ9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • yEdjzMhmdNuDNc7vLVnv2yHryDR1WJASs85QZcR23KZ9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • l3hdSPQzqHw8-ldGY9h1_VeWDr6-LA_b9xgWpmE84XN9zcEi3JnZDydVibJj8BdnnJc19G9nEsao5sK_8y6-TA

 • h2I3CLm5J-TrDOsapTlrxmp6IlRzDN9fopqW4Rt6PD3nGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • 7mdTSQySnjZLLkuqB5ciYj89h9ui8eMos-8vJnUO9hXnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • TiQqpmnIUNcA3HtYy2dazynkB6qgaY_HsqPhKaxjP2_nGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • SXDsm5tcsEzyO2xyCRPIFJtXW3hRs38dOUEjJMNUQGHnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • cPED_JJOYDKEiywgx3r4gMus4yRBmZZt_Z8UmqdeatHnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • asb1I4b94o_sitKOH0NCTJzUiDyZvFHmhUop9LGY4KznGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • HMZSq8bMBG3ij5dfPhHo0R4T4IAnnNFbV8dBWO9cwC7nGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • NlZPrkcs3Ng9kKF0afHobuofdGz-dP5LTIwWmFEsOTHnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • JhI7Mq-JubWLNkIFYBVFuC3cgoGVhEDcA-9iP_dN9OnnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • A4DpmJ4galkJMgWSgWNwSpBzyioRwVLxtU21rG_J3i_nGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

 • Z5mWS7h4xTqFqIP3UnS2IyhAENowa3gb59Bby90fjSjnGF3omZ4Sn9LdmXzEGunLoDzr3pfisbeU-1rENbXx-Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl