Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo1lYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFJlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvBlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-ehlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArRlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdllYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-ZlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_JlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3yRlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Prace interwencyjne

 

 

ORGANIZAJA PRAC INTERWENCYJNYCH NA OGÓLNYCH ZASADACH 

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Prace interwencyjne stawią  pomocą publiczną de minimis i są udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 20013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 20013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa  i akwakultury. 

Na podstawie zawartej umowy dokonywana jest refundacja części kosztów poniesionych przez Pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych (patrz tabela).

Pracodawca, z którym zostanie zawarta umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych zobowiązany jest stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego  bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz przez okres  3 miesięcy lub 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji (patrz tabela).

Nie wywiązanie się z w/w warunku lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenie wezwania starosty.   

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.  W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomoc za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu. 

Jeżeli Pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, Starosta może przyznać Pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

 

Pracodawcę zainteresowanego pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego zapraszamy do kontaktu z Urzędem.

 

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w Urzędzie oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników poprzez udzielanie porad indywidualn

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 645z póź. zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społęcznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych skłądek na ubezpieczenie społeczne ( Dz.U. z 2014r. poz. 864)

3. Ustawa o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej ( t.j.  Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

 4. Rozporządzenie Komisji(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L. 352 z 24.12.2013r., str. 1)


Czas trwania refundacji


Częstotliwość

refundacji


Maksymalna wysokość

refundacji


Uczestnicy

Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji

 do 6 m-cy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnego plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

ok. 980 zł

  

Bezrobotni
o ustalonym

II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy3 miesiące

 do 12 m-cy

 za co drugi miesiąc zatrudnienia

do wysokości min. Wynagrodzenia za prace plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

ok. 2.360 zł

do 12 m-cy

 za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

ok. 980 zł

 

Bezrobotni
o ustalonym
II profilu

pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy

 

 

 

 

 

 

 

 


6 miesięcy

do 18 m-cy

 za co drugi miesiąc zatrudnienia

do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

ok. 2.360 zł

 do 24 m-cy

 za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do 50%* lub do 80%** min. wynagrodzenia
za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

* przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa
do świadczenia przedemerytalnego

ok. 1.180 zł

** przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

ok. 1.880 zł

  

Bezrobotni powyżej 50. roku życia
o ustalonym

 II profilu pomocy, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: INTERWENCJE [ 10 ]
plik w formacie PDF 2. Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych 2017 do wypełnienia komputerowego.pdf 22-09-17 14:25 375.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 375.02KB) pobierz
plik w formacie PDF 3. Załącznik nr 2 - do wypełnienia komputerowego.pdf 22-09-17 14:26 663.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 663.55KB) pobierz
plik w formacie PDF 4. Załącznik nr 3 - oferta pracy do wypełnienia komputerowego.pdf 21-02-17 10:40 238.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.79KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady - prace interwencyjne FP 2017 10-02-17 08:09 377.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 377.64KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych 2017 22-09-17 14:25 358.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 358.17KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 22-09-17 14:26 417.58KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 417.58KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Druk oferty pracy dot. prac interwencyjnych FP 10-02-17 08:16 193.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 193.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek do refundacji - Zał. 1 do umowy 09-09-16 11:33 136.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 136.19KB) pobierz
plik w formacie PDF Rozliczenie -Zał.1 do umowy 09-09-16 11:27 141.24KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 141.24KB) pobierz
plik w formacie PDF Kwartalna Informacja - Zał. 2 do umowy 09-09-16 11:33 132.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 132.23KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Olga Weber 2018-03-09 08:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6512
 • r9crfpldo4H02GWH6cnKLvd_pnDmRy6-itrE1KqTEd-t48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 914KF_O6PDGqSIpy5zuu5DPFCEdG2Dyn0unQC1of9yat48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • _lHJyiNrS00oSu_ux2yQAuZodIWXPifRj3zNV2y_w1Kt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • B2gqyvNxuZmMNGEjqlZffOO60BDDBplFUVaR7i6W4Bqt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • T6jRbXkt1IrsXAXdovWtWyQUU1jzlDoM4LujyCSbHUOt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • K9XhXiUDrxv8D7ECe8i2o834I_lGNPgTHJajvw8yugSt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • nucVjRBWdA6hnk9pNkMYrOzfYeNLg0HfCd4xfrWhclWt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • kJbNRt8htoqsgX0AeqsRPY2As3jdSRo-wXm5ks_XJUit48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 7Kx8kLX3UgzRDfjhWrU4aiOA9NAJnp69HIAZG6Faenat48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21llYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7hZlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037bdlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5FlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABVlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCvdlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25BlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s5lYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPFlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHNlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qplYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl