Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12
41-200 Sosnowiec

tel. 32 2978700
e-mail:

zobacz dojazd
Serwis powiatu sosnowieckiego otwierany w nowym oknie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Programy i projekty zrealizowane » Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

ZIj1V9sn_9UmbiKyAa1q3VTUG3bbLdPUowQcYRRTyFU

TAqumbSr8A0-2zCU2SXovKEdvhqIdgItboyAtd5kVqQ

R7RRnzF09W28awDUjxOfZ1FKVwIAiqpzYFHHgW-YDfA

6nWI7qFueACaVBiInb2ofs1YBDYTdVSXWy_G31_3VnM

-9ycJ1hk7QWf9iSemoXLyq1Fza7XVwiFmU4FS45FFJM

IfeMRx38UEmDDkunZDl09wqviV-3u6_oJkR77ZpCDKA

-XLhgmUhirIhbxyC4ksy8hyd0vOfeXOy7FB5zf_zK2w

WpqtlDNRKBFKXZq50csmsofDl-p_0yhGCA2BrYF3n04

7IFltl6T1PwvQOjaqqdV8gmSF33fqRk99NbXqzVHwDo

Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość

Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość - nagłówek
AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE PLIKI DO POBRANIA KONTAKT

AKTUALNOŚCI


 

Podsumowanie realizacji projektu


Projekt realizowany w okresie: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

Całkowita kwota wykorzystana na realizację projektu: 1 676 350,47 zł.


Celem projektu było utworzenie trwale funkcjonujących działalności gospodarczych przez 30 mieszkańców Miasta Sosnowiec, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

 

Formy wsparcia, którymi objęto wszystkich Uczestników:

-wsparcie doradcze przed i po założeniu działalności gospodarczej,
szkolenie „Własna działalność gospodarcza”,
-wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000,00 zł.,
-finansowe wsparcie pomostowe (comiesięczne wypłaty dla nowych przedsiębiorców w kwocie do 1 000,00 zł.).

 

W projekcie uczestniczyło 30 osób, w tym:

-20 osób bezrobotnych,

-10 osób zatrudnionych,

-1 osoba do 25 roku życia,

-1 osoba powyżej 55 roku życia.


W wyniku udziału w projekcie wszyscy jego Uczestnicy uruchomili działalności gospodarcze.


30.07.2014r.

Rozliczenie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości


W związku ze zbliżającym się końcem 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczych przez większość Uczestników projektu przypominamy, że zgodnie z § 10 pkt. 4 Umowy  na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnik projektu zobligowany jest dostarczyć do PUP Sosnowiec zaświadczenie z ZUS o nieprzerwanym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (pozostawania w rejestrze płatników składek ZUS). Niniejsze zaświadczenie stanowi podstawę weryfikacji faktu prowadzenia przez okres 12 miesięcy działalności gospodarczej założonej w ramach projektu, a co za tym idzie, rozliczenia przedmiotowej Umowy.


Łukasz Hoksa


04.06.2014r.

Ostateczne wyniki oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego


Poniżej zamieszczamy listę zawierającą ostateczne wyniki oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Wyniki te uwzględniają przeprowadzoną procedurę odwoławczą. Do objęcia wsparciem zakwalifikowano 13 Uczestników projektu, których Wnioski uzyskały najwyższy wynik punktowy. Przyznane kwoty dofinansowania są zgodne z wnioskowaną przez Państwa wysokością wsparcia.

ikona .pdf wyniki ostateczne-wsp.pomost.przedłużone

 

W celu podpisania Umowy na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz aneksu nr II do Umowy doradczo - szkoleniowej prosimy o wypełnienie i dostarczenie poniższych załączników oraz skontaktowanie się z pracownikami obsługującymi projekt celem ustalenia terminu złożenia stosownych podpisów (tel. 32/297-87-51; e-mail: ).

 

Załączniki do Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz aneksu do Umowy doradczo - szkoleniowej:

 • Zaświadczenia z ZUS oraz US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z opłaceniem podatków (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania Umowy na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego);
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy (datowany na dzień podpisania umowy) w wersji, którą załączaliście Państwo do Wniosku o przyznanie przedmiotowego wsparcia.

Przypominamy jednocześnie, że warunkiem realizacji wsparcia pomostowego jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia na zasadach zbieżnych z procedurą zabezpieczenia wykonania Umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

 ikona .zip poręczenie-przedłużone wsp.pomostowe

Informujemy, iż może zaistnieć sytuacja, w której podpisanie Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego nastąpi w terminie późniejszym niż dzień zakończenia obowiązywania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. W niniejszym przypadku będą Państwo mogli dokonywać wydatków ze środków przedłużonego wsparcia pomostowego od dnia następującego po dniu wygaśnięcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Niemniej jednak, wypłata pierwszej transzy przedłużonego wsparcia pomostowego nastąpi po dniu podpisania Umowy o przyznanie niniejszego wsparcia, a opłaty ponoszone przed dniem jej podpisania pokrywacie Państwo ze środków własnych, refundując je ze środków wsparcia, po ich otrzymaniu.

 

Łukasz Hoksa


12.05.2014r.

Rozliczenie wsparcia pomostowego


Podstawowe / przedłużone wsparcie pomostowe rozliczane jest poprzez złożenie przez Uczestnika projektu następujących dokumentów:

A. oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 21 do Regulaminu wsparcia)

B. szczegółowego zestawienia zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości (załącznik nr 22 do Regulaminu).

Są to te same dokumenty, z których korzystaliście Państwo podczas rozliczania wsparcia finansowego (załącznik nr 23 - zestawienie parametrów techniczno-jakościowych, nie ma zastosowania w przypadku wsparcia pomostowego).

Dokumenty należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wydatkowania przedmiotowego wsparcia (30 dni kalendarzowych od dnia dokonania ostatniej opłaty).

Przypominamy również, iż zgodnie z § 18 Regulaminu wsparcia, tutejszy Urząd ma prawo monitorować prawidłowość wydatkowania wsparcia pomostowego, m.in. poprzez weryfikację dokumentów księgowych wskazanych w dokumentach rozliczeniowych.

Przed złożeniem dokumentów rozliczeniowych zalecamy przesłać na adres mailowy Biura Projektu ( ) wersję elektroniczną wypełnionego załącznika nr 22, w celu weryfikacji prawidłowości jego sporządzenia.ikona .zip rozliczenie wsparcia pomostowego.zip


Łukasz Hoksa


26.03.2014r.

Zwiększenie puli środków na przedłużone wsparcie pomostowe


W związku z pozytywną decyzją Instytucji Wdrażającej, pragniemy poinformować, iż przedłużonym wsparciem pomostowym udzielanym w ramach przedsięwzięcia będzie mogło zostać objętych nie 10 - jak pierwotnie zakładano, a 13 Uczestników projektu.

 

Łukasz Hoksa


 20.03.2014r.

Termin naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
/AKTUALIZACJA - 21.03.2014r. - instrukcja wypełniania dokumentów/


Informujemy, że w dniu 01.04.2014r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu pn. „Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość”. Przedmiotowy nabór zakończy się w dniu 14.04.2014r.

Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego, wnioski należy składać na zasadach definicji skutecznego doręczenia w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12), pokój nr 109.

Wnioski muszą zostać złożone w dwóch identycznych, osobno spiętych egzemplarzach, w zaklejonej kopercie opisanej według wzoru.

 

Imię i nazwisko uczestnika

Adres

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu

„Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość”

 

ul. Rzeźnicza 12

41-200 Sosnowiec

„Nie otwierać”

 


Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania zostaną przesłane Uczetnikom projektu listownie. Znaleść je można również w § 14 Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu.


Poniżej zamieszczamy dokumenty konieczne do ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone oraz instrukcję ich wypełniania.


ikona .zipDokumenty wsparcie pomostawowe przedłużone

ikona .zipInstrukcja - wsparcie pomostowe przedłużone

 

Łukasz Hoksa


14.01.2014r.

Indywidualne doradztwo dla Uczestników projektu, świadczone po zarejestrowaniu działalności gospodarczych


W związku z realizacją podstawowego wsparcia pomostowego na rzecz Uczestników projektu, zachęcamy do korzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu marketingu, księgowości oraz poradnictwa prawnego. Dokładny zakres przysługującego Państwu wsparcia określony został w Indywidualnym Planie Doradczo Szkoleniowym, będącym załącznikiem do Umowy na otrzymanie wsparcia doradczo - szkoleniowego. W przypadku wątpliwości dotyczących liczby godzin  oraz rodzaju doradztwa, które Państwu przysługuje prosimy o kontakt z pracownikami obsługującymi projekt (tel. (32)297-87-51).

Doradztwo świadczone będzie w siedzibie Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 43), której pracownicy udzielać będą przedmiotowego wsparcia.

W celu odbycia doradztwa prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania, dzwoniąc pod poniższy numer sekretariatu WSH w Sosnowcu:

(32) 363 12 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczestników projektu do korzystania z niniejszej formy wsparcia.

 

Łukasz Hoksa


05.12.2013r.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KOW o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – podpisywanie Umów


Niniejszym informujemy, że Instytucja Wdrażająca dokonała akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingowa złożonych przez Państwa wniosków.


Lp.

Numer wniosku

Średnia oceny

Wysokość dofinansowania

 

1.

WPP/812/4

60

6 000,00 PLN

 
 

2.

WPP/812/5

60

6 000,00 PLN

 
 

3.

WPP/812/12

60

6 000,00 PLN

 
 

4.

WPP/812/13

60

6 000,00 PLN

 
 

5.

WPP/812/17

60

6 000,00 PLN

 
 

6.

WPP/812/19

60

6 000,00 PLN

 
 

7.

WPP/812/20

60

6 000,00 PLN

 
 

8.

WPP/812/22

60

6 000,00 PLN

 
 

9.

WPP/812/24

60

6 000,00 PLN

 
 

10.

 

WPP/812/30

60

6 000,00 PLN

 
 

11.

 

 

WPP/812/2

 

57,5

6 000,00 PLN

 
 

12.

WPP/812/3

57,5

6 000,00 PLN

 
 

13.

WPP/812/6

57,5

6 000,00 PLN

 
 

14.

WPP/812/7

57,5

6 000,00 PLN

 
 

15.

WPP/812/10

57,5

6 000,00 PLN

 
 

16.

WPP/812/14

57,5

6 000,00 PLN

 
 

17.

WPP/812/21

57,5

5 723,10 PLN

 
 

18.

WPP/812/27

57,5

6 000,00 PLN

 
 

19.

 

WPP/812/11

55

6 000,00 PLN

 
 

20.

 

WPP/812/15

55

6 000,00 PLN

 
 

21.

WPP/812/16

55

6 000,00 PLN

 
 

22.

 

WPP/812/25

55

6 000,00 PLN

 
 

23.

WPP/812/26

55

6 000,00 PLN

 
 

24.

WPP/812/28

55

5 086,02 PLN

 
 

25.

WPP/812/29

55

6 000,00 PLN

 
 

26.

 

WPP/812/8

 

52,5

6 000,00 PLN

 
 

27.

WPP/812/9

52,5

6 000,00 PLN

 
 

28.

WPP/812/18

52,5

6 000,00 PLN

 
 

29.

WPP/812/23

52,5

6 000,00 PLN

 
 

30.

WPP/812/1

50

6 000,00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Wnioski, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (36 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, zostały rekomendowane do dofinansowania.

W związku z powyższym rozpoczynamy proces podpisywania Umów na otrzymanie przedmiotowej formy wsparcia.

W celu podpisania dokumentów prosimy o wypełnienie i dostarczenie poniższych załączników oraz skontaktowanie się z pracownikami obsługującymi projekt celem ustalenia terminu złożenia stosownych podpisów (tel. 32/297-87-51; e-mail: ).


Załączniki:


ikona .docdane_o_pomocy_publicznej.doc (prosimy wypełnić tylko te pola, które zostały opisane komentarzami zawartymi w pliku);

 

ikona .docoświadczenie o aktualności danych de minimis i p.publicznej.doc (jeżeli podpisaliście Państwo Umowę na przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przed dniem złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego)

LUB

ikona .doc5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (jeżeli podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nastąpiło po dniu złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego);

 

Zaświadczenia z ZUS oraz US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z opłaceniem podatków (wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem podpisania Umowy na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego).

 

Przypominamy jednocześnie, że warunkiem realizacji wsparcia pomostowego jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia na zasadach zbieżnych z procedurą zabezpieczenia wykonania Umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

ikona .zipdokumenty do poręczenia.zip

 

Łukasz Hoksa

 


24.10.2013r.

Wydatkowanie i rozliczanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczościPoniżej przedstawiamy zasady rozliczania przyznanych Państwu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przypominamy jednocześnie, że szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii zawarte zostały w § 11 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego.

W celu rozliczenia dotacji Uczestnik projektu musi złożyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 21 do Regulaminu wsparcia);
 • Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości (załącznik nr 22 do Regulaminu wsparcia);
 • Zestawienie parametrów techniczno – jakościowych (załącznik nr 23 do Regulaminu wsparcia).

UWAGA! - Uczestnik projektu rozliczając wsparcie, nie składa dokumentów księgowych (np. faktur VAT) potwierdzających dokonanie zakupów. Dokumenty te sprawdzane będą w trakcie wizyt kontrolnych.

Dokumenty dotyczące rozliczenia środków finansowych należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój 109), w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym zakończono wydatkowanie przedmiotowego wsparcia (dokonano ostatniego zakupu). Zwracamy uwagę na konieczność dokonania zakupów w okresie wydatkowania, określonym w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym, jak również w § 3, pkt 2 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Prosimy również pamiętać o konieczności opisania dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 20 do Regulaminu wsparcia.

Załączniki nr: 20, 21, 22, 23 do pobrania: ikona .zip rozliczenie wsparcia finansowego

 

Przypominamy jenocześnie o warunkach dokonywania zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym.

 • W przypadku przesunięcia środków do wysokości 10% wartości pozycji (pozycji, z której przesuwamy środki oraz z pozycji, na którą środki te są przesuwane) – należy poinformować PUP Sosnowiec o wprowadzeniu zmiany wraz z uzasadnieniem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej wprowadzenia (dokonania zakupu);
 • W przypadku przesunięć środków przekraczających wysokość 10% wartości obu pozycji, zmiany parametrów technicznych bądź dodania dodatkowej pozycji do harmonogramu – należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę harmonogramu i dokonać zakupów, których zmiana ta dotyczy, dopiero po otrzymaniu akceptacji przedmiotowego wniosku.

W obu przypadkach, do informacji bądź wniosku, dołączyć należy zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić Państwa uwagę na sposób wydatkowania przedmiotowego wsparcia. Z uwagi na fakt braku konieczności informowania nas o dokonaniu zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym w sytuacji zakupu dobra bądź usługi w kwocie równej bądź niższej od planowanej, proponujemy aby przy zakupie pozycji, które podrożały różnicę w cenie pokrywać z własnych środków (koszty zakupu pokryte z dotacji będą wówczas równe planowanym w harmonogramie), natomiast oszczędności z pozycji, których cena okazała się być niższa, proponujemy zsumować i wykorzystać już po dokonaniu wszystkich zakupów (uprzednio wnioskując o zmianę harmonogramu). W przypadku takiej strategii wydatkowania wsparcia istnieje konieczność zaledwie jednokrotnego wnioskowania o zmianę harmonogramu.

 

Łukasz Hoksa


 10.10.2013r.

Przypomnienie o trwającym naborze Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

/AKTUALIZACJA - 11.10.2013r. - instrukcja wypełniania dokumentów/


 

Przypominamy, że do dnia 25.10.2013 można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu pn. „Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość”.

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego, wnioski należy składać na zasadach definicji skutecznego doręczenia w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12), pokój nr 109.

Wnioski muszą zostać złożone w dwóch identycznych, osobno spiętych egzemplarzach, w zaklejonej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko uczestnika

Adres

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

„Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość”

 

ul. Rzeźnicza 12

41-200 Sosnowiec

„Nie otwierać”

 

 

 

Do wniosku (załącznik nr 24 do Regulaminu wsparcia) należy załączyć następujące dokumenty:

 

 1. bilans otwarcia – jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu - podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów (na wzorze stanowiącym załącznik nr 25 do Regulaminu wsparcia);
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 5 do Regulaminu wsparcia) lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 6 do Regulaminu wsparcia);
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 7 do Regulaminu wsparcia);
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 11 do Regulaminu wsparcia);
 5. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 11 do Regulaminu wsparcia);
 6. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 8 do Regulaminu wsparcia);
 7. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 27 do Regulaminu wsparcia).

 

Niezłożenie dokumentów we wskazanym powyżej terminie oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z § 12 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego, Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego musi zostać złożony po założeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu, jednak nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia.

 

W okresie prowadzenia naboru możliwe będzie odbycie konsultacji w zakresie wypełniania dokumentów związanych z wnioskowaniem o przedmiotową formę wsparcia.

 

UWAGA!

W przypadku chęci złożenia Wniosku bądź odbycia konsultacji po godzinach urzędowania (po godzinie 15:30), prosimy o wcześniejsze, telefoniczne bądź mailowe, umówienie wizyty z pracownikami obsługującymi projekt.

Tel.: 32/297-87-51

 

INSTRUKCJA wypełniania załączników nr: 7, 24, 25, 27 (pozostałe dokumenty stanowią oświadczenia) - ikona .zip instrukcja_wniosek_o_w.pomostowe

 

 

Łukasz Hoksa


08.10.2013r.

Obowiązki informacyjno - promocyjne 

Zgodnie z zapisami zawartymi § 10 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobligowany jest do wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania założonej przez niego działalności gospodarczej.

Wszystkie środki trwałe zakupione ze środków dotacji, które mogą zostać trwale oznaczone powinny posiadać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagę Unii Europejskiej, jak również informację o źródle finansowania ich zakupu. Poniżej zamieszczamy wzór oznaczenia, który można wydrukować i umieścić na zakupionych środkach trwałych.

ikona .doc Wzór oznaczenia środków trwałych


Ponadto, Uczestnik zobligowany jest do oznaczenia pomieszczenia, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza (o ile takowe istnieje), poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji zawierającej odpowiednie logotypy oraz informację o uzyskaniu wsparcia. Poniżej zamieszczamy wzór informacji do pobrania.

ikona .doc Wzór oznaczenia pomieszczenia

 

Łukasz Hoksa


02.10.2013r.

Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (AKTUALIZACJA)


 

W związku z zaakceptowaniem protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową przedmiotowych Wniosków, wraz z przyznaną kwotą dofinansowania.

l.p.

Numer wniosku

Liczba punktów

Kwota przyznanych środków

1.

WWF/812/20

100

40.000,00 PLN

2.

WWF/812/26

100

40.000,00 PLN

3.

WWF/812/12

99,5

40.000,00 PLN

4.

WWF/812/24

99

40.000,00 PLN

5.

WWF/812/28

96

40.000,00 PLN

6.

WWF/812/19

95

40.000,00 PLN

7.

WWF/812/23

94,5

40.000,00 PLN

8.

WWF/812/14

93

40.000,00 PLN

9.

WWF/812/2

92

40.000,00 PLN

10.

WWF/812/8

91,5

40.000,00 PLN

11.

WWF/812/3

91

40.000,00 PLN

12.

WWF/812/5

91

40.000,00 PLN

13.

WWF/812/6

90

40.000,00 PLN

14.

WWF/812/16

89,5

40.000,00 PLN

15.

WWF/812/4

89

40.000,00 PLN

16.

WWF/812/13

88,5

40.000,00 PLN

17.

WWF/812/25

88

40.000,00 PLN

18.

WWF/812/22

87,5

40.000,00 PLN

19.

WWF/812/9

87

40.000,00 PLN

20.

WWF/812/7

86,5

40.000,00 PLN

21.

WWF/812/27

86

40.000,00 PLN

22.

WWF/812/18

84

40.000,00 PLN

23.

WWF/812/21

83

40.000,00 PLN

24.

WWF/812/11

82,5

40.000,00 PLN

25.

WWF/812/17

80,5

40.000,00 PLN

26.

WWF/812/29

80

40.000,00 PLN

27.

WWF/812/30

75

40.000,00 PLN

28.

WWF/812/1

75

40.000,00 PLN

29.

WWF/812/15

74,5

40.000,00 PLN

30.

WWF/812/10

69,5

40.000,00 PLN

 

Prosimy ponadto o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi podpisywania Umów o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości:

 • Założenie działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu musi nastąpić nie później niż  do dnia podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Co do zasady, działalność gospodarcza powinna zostać założone w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu informacji o ostatecznych wynikach oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego;
 • Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości;
 • Nie później niż do dnia podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik projektu musi dostarczyć następujące dokumenty:
  • zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  • dokumenty poświadczające zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia (prosimy o załączenie wydruku z internetowej wyszukiwarki wpisów do CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx);
  • oświadczenie o kwalifikowalności VAT (będące załącznikiem nr 13 do Regulaminu udzielania wsparcia);
  • oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej (do pobrania poniżej);
  ikona .doc oświadczenie o aktualności danych de minimis i p.publicznej.doc
 • Wypłata środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej następuje w formie jednorazowej dotacji, w terminie do 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy;
 • Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Szczegółowe warunki zabezpieczenia określa §9, pkt. 11 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu, którzy spełniają wszystkie warunki niezbędne do podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego, tj. rozpoczęli działalność gospodarczą oraz posiadają niezbędne załączniki, proszeni są o kontakt telefoniczny bądź mailowy z osobami obsługującymi projekt, w celu ustalenia terminu podpisania przedmiotowej Umowy.

tel. 32/297-87-51

UWAGA!

Osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w latach ubiegłych i nie założyły jej w ramach projektu do momentu wnioskowania o zaświadczenie z ZUS, nie mają możliwości uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W związku z powyższym sugerujemy aby wnioskowanie o przedmiotowe zaświadczenie nastąpiło po założeniu działalności w ramach projektu. Alternatywę stanowi dostarczenie przez Uczestnika projektu zaświadczenia o niefigurowaniu w rejestrze płatników składek ZUS, które również potwierdza brak zaległości w opłacaniu przedmiotowych składek.

Umowy podpisywane będą w pokoju nr 408 (IV piętro).

 

Łukasz Hoksa

 


26.09.2013r.

Termin naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego


 

Niniejszym informujemy, że w dniu 27.09.2013r rozpoczęty zostanie nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu pn. „Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość”. Przedmiotowy nabór zakończy się w dniu 25.10.2013r.

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego, wnioski należy składać na zasadach definicji skutecznego doręczenia w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12), pokój nr 109.

Wnioski muszą zostać złożone w dwóch identycznych, osobno spiętych egzemplarzach, w zaklejonej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko uczestnika

Adres

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

„Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość”

 

ul. Rzeźnicza 12

41-200 Sosnowiec

„Nie otwierać”

 

 

 

Do wniosku należy w szczególności załączyć następujące dokumenty:

 

 1. bilans otwarcia – jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu (podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów) (na wzorze stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego Regulaminu);
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu)/ lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu);
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu);
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu);
 5. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 11 do niniejszego Regulaminu);
 6. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego) (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu);
 7. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 27 do niniejszego Regulaminu).

 

 

Niezłożenie dokumentów we wskazanym powyżej terminie oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z § 12 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego, Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego musi zostać złożony po założeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu, jednak nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia.

 

Informujemy również, że w okresie prowadzenia naboru możliwe będzie odbycie konsultacji w zakresie wypełniania dokumentów związanych z wnioskowaniem o przedmiotową formę wsparcia.

 

UWAGA!

W przypadku chęci złożenia Wniosku bądź odbycia konsultacji po godzinach urzędowania (po godzinie 15:30), prosimy o wcześniejsze, telefoniczne bądź mailowe, umówienie wizyty z pracownikami obsługującymi projekt.

Tel.: 32/297-87-51

 

 

Łukasz Hoksa


30.08.2013

Zmiana regulaminu przyznawania wsparcia


 

Niniejszym informujemy o dokonaniu zmiany Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłuzonego.

§8 pkt. 3, ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

"IP2 rozpatruje złożone zażalenie wyłącznie pod kątem zgodności oceny z obowiązującymi procedurami w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zażalenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku mających wpływ na wynik oceny merytorycznej IP2 przekazuje wniosek Beneficjentowi do ponownej oceny ze wskazaniem stwierdzonych naruszeń".

ikona .docRegulamin przyznawania wsparcia (30.08.2013)

 

Łukasz Hoksa


26.07.2013r.

Konsultacje z indywidualnym opiekunem


 

W związku ze zbliżającym się naborem Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zapraszamy Państwa do udziału w indywidualnych konsultacjach dotyczących wypełniania przedmiotowych Wniosków.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 01.08.2013r. do 14.08.2013r.

Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne bądź mailowe, uzgodnienie terminu wizyty z osobami obsługującymi projekt.

Informujemy jednocześnie, że w każdy wtorek i czwartek (1, 6, 8 i 13 sierpnia) będzie istniała możliwość umówienia wizyty po godzinach pracy Urzędu (opiekun dostępny będzie do godziny 18:00).

W celu sprawnej realizacji wsparcia, przed przystąpieniem do konsultacji prosimy o wypełnienie wniosku w stopniu, na który pozwala Państwa wiedza oraz skonkretyzowanie pytań, wątpliwości.

 

Łukasz Hoksa

 


26.07.2013r.

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości


 

Informujemy, że w dniach od 12.08.2013r. do 16.08.2013r. (z wyłączeniem dnia 15.08.2013, który jest dniem wolnym od prac) przeprowadzony zostanie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości. Nabór prowadzony będzie w godzinach od 10:00 do 18:00 - POKÓJ nr 109.

Poniżej zamieszczamy pełną treść ogłoszenia (informacja o zbieżnej treści została wysłana również do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej).

ikona .doc Ogłoszenie o naborze

 

Łukasz Hoksa

 


26.07.2013r.

Dokumenty dotyczące poręczenia


 

Odpowiadając na sugestie zgłaszane przez Uczestników projektu, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów niezbędne do wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia oraz poręczenia wekslowego (skompresowana paczka dokumentów w formacie .zip).


ikona .zip dokumenty do poręczenia.zip

 

Łukasz Hoksa

 


05.07.2013r.

Umowa na udzielenie świadczenia szkoleniowego


 

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia szkolenia pn.: "Własna działalność gospodarcza" oraz przysługującym za udział w nim świadczeniem szkoleniowym, poniżej przedstawiamy wzór umowy, będącej podstawą do wypłaty przedmiotowego świadczenia.

ikona .pdf Umowa na udzielenie świadczenia szkoleniowego

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie umowy nastąpi w trakcie zajęć szkoleniowych.

 

Łukasz Hoksa

 


28.06.2013

Podział na grupy szkoleniowe oraz harmonogramy szkoleń


 

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania, zawierające podział Uczestników na grupy szkoleniowe oraz harmonogramy szkoleń dla poszczególnych grup.

ikona .pdf Podział na grupy szkoleniowe

Harmonogram gr. I

ikona .pdf Harmonogram gr. II

Informujemy jednocześnie, że zajęcia odbywać będą się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 3 (naprzeciwko siedziby Teatru Zagłębia), POKÓJ NR 105.

 

Łukasz Hoksa


20.06.2013r.

Analiza SWOT


 

W związku z licznymi prośbami Uczestników spotkań doradczych, poniżej zamieszczamy edytowalny plik zawierający formularz analizy SWOT.

ikona .doc Analiza SWOT

 

Łukasz Hoksa

 


14.06.2013r.

Informacje dotyczące szkolenia pn.: "Własna działalność gospodarcza"


 

Informujemy, że przedmiotowe szkolenie, będące częścią ścieżki projektowej, będzie odbywało się w dni robocze, w terminie od 08.07.2013r. do 29.07.2013r. Zajęcia prowadzone będą w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 3. Pełny zakres godzinowy szkolenia, to 80 godzin (5 godzin /dzień).

Szkolenie realizowane będzie w dwóch grupach po 15 osób. Grupa poranna odbywać będzie zajęcia w godzinach od 9:00 do 14:00, natomiast zajęcia dla grupy popołudniowej realizowane będą od godziny 15:00 do 20:00.

Prosimy o przesyłanie sugestii dotyczących przyporządkowania Państwa do jednej z grup (za pośrednictwem poczty elektronicznej - ). Postaramy się uwzględnić je wszystkie przy podziale Uczestników na grupy, przypominając jednak, że pierwszeństwo udziału w zajęciach popołudniowych przysługuje osobom zatrudnionym.

 

Łukasz Hoksa

 


13.06.2013r.

Spotkania doradcze (tworzenie Indywidualnych Planów Doradczo Szkoleniowych)


Zgodnie z założeniami projektowymi, pierwszym etapem udziału w przedsięwzięciu jest stworzenie Indywidualnych Planów Doradczo Szkoleniowych dla kazdego z Uczestników. Przedmiotowe spotkania są częścią doradztwa,  świadczonego przed rozpoczęciem przez Państwa działalności gospodarczych.

W ramach przedmiotowej formy wsparcia przewidziano dwa spotkania, które realizowane będą w grupach. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące spotkań, wraz z listami Uczestników w podziale na grupy.

I grupa

I spotkanie: 19.06.2013r. (środa), godzina 11:00, pokój nr 419 (PUP Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12);

II spotkanie: 28.06.2013r. (piątek), godzina 10:30, pokój nr 419 (PUP Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12).

 

II grupa

I spotkanie: 20.06.2013r. (czwartek), godzina 11:00, pokój nr 419 (PUP Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12);

II spotkanie: 27.06.2013r. (czwartek), godzina 10:30, pokój nr 419 (PUP Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12).

 

ikona .pdf Podział Uczestników na grupy - dot. spotkań doradczych


UWAGA!

Przed przystąpieniem do pierwszego ze spotkań prosimy zapoznać się ze wzorem Umowy o udzielenie wsparcia doradczo - szkoleniowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego.

 

Łukasz Hoksa

 


12.06.2013r.

Ostateczne listy Uczestników projektu


 

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, opublikowane zaostają ostateczne listy Uczestników projektu. Zgodnie z założeniami projektowymi, określonymi w Regulaminie Rekrutacji, do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 21 osób zwolnionych bądź przewidzianych do zwolnienia oraz 9 osób zagrożonych zwolnieniem. Wybór Uczestników dokonany został w oparciu o kryterium punktowe, określane na podstawie oceny Formularzy Rekrutacyjnych oraz założenia projektowe, dotyczące zakładanej struktury Uczestników projektu. Listy uwzględniają ponadto kwestię kwalifikowalności Kandydatów do udziału w projekcie.

ikona .pdf ostateczna lista Uczestników projektu - osoby zwolnione i przewidziane do zwolnienia

ikona .pdf ostateczna lista Uczestników projektu - osoby zagrożone zwolnieniem

ikona .pdf listy rezerwowe Kandydatów do projektu

Wszystkim Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie przedsięwzięciem oraz trud włożony w aplikowanie o udział w projekcie.

 

Łukasz Hoksa

 


12.06.2013r.

Wyniki procedury odwoławczej


 

Przedstawiamy wyniki ponownej oceny Formularzy Rekrutacyjnych, dokonane w ramach procedury odwoławczej.

ikona .pdf Wyniki procedury odwoławczej

Poniżej zamieszczone zostały listy rankingowe kandydatur, w podziale na osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby zwolnione bądź przewidziane do zwolnienia (listy te nie uwzględniają kwestii kwalifikowalności Kandydatów i nie mogą być traktowano jako wykaz Uczestników projektu).

ikona .pdf Wyniki oceny kandydatur - osoby zwolnione i przewidziane do zwolnienia

ikona .pdf Wyniki oceny kandydatur - osoby zagrożone zwolnieniem

 

 

Łukasz Hoksa

 


12.06.2013r.

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego


Poniżej zamieszczamy przedmiotowy dokument, wraz z załącznikami. Załączniki zostały podzielone na dwie paczki (1-16; 17-34) oraz skompresowane do formatu .zip. W przypadku problemów z ich odczytaniem prosimy o kontakt z pracownikami obsługującymi projekt. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

ikona .doc Regulamin przyznawania wsparcia (aktualizacja - 30.08.2013)

 

ikona .zip załączniki do Regulaminu wsparcia 1.zip


ikona .zip załączniki do Regulaminu wsparcia 2.zip

 

 

Łukasz Hoksa

 


20.05.2013r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej kandydatur (bez uwzględnienia procesu odwoławczego)


Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki oceny Kandydatów do udziału w projekcie. Należy pamiętać, że wyniki te nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku z rozpoczynającą się w dniu dzisiejszym oceną Formularzy Odwołań.

 

 

Przynależność Kandydatów do poszczególnych grup osób uwzględnionych w projekcie (osób zagrożonych zwolnieniem, zwolnionych bądź przewidzianych do zwolnienia) określona została zgodnie ze statusem, który Kandydat posiadał w momencie złożenia Formularza Rekrutacyjnego. Ostateczna weryfikacja statusu Kandydatów zostanie przeprowadzona po ogłoszeniu końcowych wyników rekrutacji Uczestników do projektu (uwzględniających wyniki procesu odwoławczego).

 

ikona .pdf wstępne wyniki rekrutacji-osoby zwolnione i przewidziane do zwolnienia

 

ikona .pdf Wstępne wyniki rekrutacji-osoby zagrożone zwolnieniem

 

 

Łukasz Hoksa

 


23.04.2013r.

VIII termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych - GRUPA POPOŁUDNIOWA


 

Informujemy, że w dniu 29.04.2013r. o godzinie 16.00 zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

SA/812/58, SA/812/73, SA/812/80, SA/812/83.

 

Test odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) w pokoju 314.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

 

UWAGA!

 

Do niniejszego terminu przyporządkowane zostały osoby, które zgłaszały konieczność przeprowadzenia testu w godzinach popołudniowych. Informujemy, że wciąż istnieje możliwość zmiany terminu i przystąpienia do grupy popołudniowej. W przypadku chęci zmiany terminu prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z pracownikami obsługi projektu.

 

Łukasz Hoksa


22.04.2013r.

Lista Formularzy Rekrutacyjnych, które pozytywnie przeszły ocenę formalną


Poniżej zamieszczona została lista kandydatur, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej:

 

SA/812/1, SA/812/2, SA/812/3, SA/812/4, SA/812/5, SA/812/6, SA/812/7, SA/812/8, SA/812/9, SA/812/10, SA/812/11, SA/812/12, SA/812/13, SA/812/14, SA/812/15, SA/812/16, SA/812/17, SA/812/18, SA/812/19, SA/812/20, SA/812/21, SA/812/22, SA/812/23, SA/812/24, SA/812/25, SA/812/26, SA/812/27, SA/812/28, SA/812/29, SA/812/30, SA/812/31, SA/812/32, SA/812/33, SA/812/34, SA/812/35, SA/812/36, SA/812/37, SA/812/38, SA/812/39, SA/812/40, SA/812/41, SA/812/42, SA/812/43, SA/812/44, SA/812/45, SA/812/46, SA/812/47, SA/812/48, SA/812/49, SA/812/50, SA/812/51, SA/812/52, SA/812/53, SA/812/54, SA/812/55, SA/812/56, SA/812/57, SA/812/58, SA/812/59, SA/812/60, SA/812/61, SA/812/62, SA/812/64, SA/812/65, SA/812/66, SA/812/67, SA/812/68, SA/812/69, SA/812/70, SA/812/71, SA/812/72, SA/812/73, SA/812/74, SA/812/75, SA/812/76, SA/812/77, SA/812/78, SA/812/79, SA/812/80, SA/812/81, SA/812/82, SA/812/83.

 

 

Łukasz Hoksa


22.04.2013r.

VII termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych


Informujemy, że w dniu 13.05.2013r. o godzinie 13.30 zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

 

 

SA/812/65, SA/812/66, SA/812/69, SA/812/70, SA/812/71, SA/812/74, SA/812/75, SA/812/76, SA/812/77, SA/812/78, SA/812/80

 

Test odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) w pokoju 314.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 

 

Łukasz Hoksa

 


22.04.2013r.

VI termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych


Informujemy, że w dniu 08.05.2013r. o godzinie 13.30 zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

SA/812/39, SA/812/40, SA/812/41, SA/812/42, SA/812/43, SA/812/44, SA/812/45, SA/812/46, SA/812/47, SA/812/72.

 

Test odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) w pokoju 314.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 

Łukasz Hoksa


22.04.2013r.

V termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych


Informujemy, że w dniu 25.04.2013r. o godzinie 8.30 zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

SA/812/34, SA/812/48, SA/812/51, SA/812/52, SA/812/53, SA/812/54, SA/812/55, SA/812/56,  SA/812/59, SA/812/60, SA/812/64.

 

Test odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) w pokoju 314.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt telefoniczny

 

 

Łukasz Hoksa


19.04.2013r.

IV termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych


Informujemy, że w dniu 23.04.2013r. o godzinie 13.30 zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

SA/812/16, SA/812/24, SA/812/28, SA/812/30, SA/812/32, SA/812/33, SA/812/35, SA/812/36, SA/812/37, SA/812/38, SA/812/49, SA/812/61, SA/812/62, SA/812/68.

 

Test odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) w pokoju 314.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt telefoniczny

 

 

Łukasz Hoksa


19.04.2013r.

III termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych


Informujemy, że w dniu 22.04.2013r. o godzinie 13.30 zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

 

SA/812/26, SA/812/27, SA/812/29, SA/812/31, SA/812/50, SA/812/57, SA/812/67, SA/812/79, SA/812/81, SA/812/82.

 

Test odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) w pokoju 314.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 

 

Łukasz Hoksa


18.04.2013r.

II termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych


Informujemy, że w dniu 19.04.2013r. o godzinie 13.30 zostanie przeprowadzony test kompetencji zawodowych dla osób, które otrzymały poniższe numery kandydatur:

SA/812/11, SA/812/13, SA/812/15, SA/812/18, SA/812/19, SA/812/20, SA/812/21, SA/812/22, SA/812/23, SA/812/25.

 

Test odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu (ul. Rzeźnicza 12) w pokoju 314.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt z pracownikami projektu.

 

 

 

Łukasz Hoksa

 


12.04.2013r.

I termin przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych


 

Informujemy, że w dniu 17.04.2013r. o godzinie 13:30, w siedzibie tutejszego Urzędu (ul.Rzeźnicza 12) - pokój 314, odbędzie się spotkanie z Doradcą Zawodowym, w celu przeprowadzenia testu kompetencji zawodowych, będącego częścią procesu rekrutacji.

 

Niniejszy termin obowiązuje w przypadku osób, które otrzymały następujące numery kandydatur:

 

SA/812/1, SA/812/2, SA/812/3, SA/812/4, SA/812/5, SA/812/6, SA/812/7, SA/812/8, SA/812/9, SA/812/10,SA/812/12, SA/812/14, SA/812/17.

 

W przypadku pytań bądź braku możliwości stawienia się w powyższym terminie prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

 

 

32/297-87-51

 

 

 

Łukasz Hoksa

 

 


02.04.2013r.

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do udziału w projekcie


W dniu 03.04.2013r. rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie. Nabór prowadzony będzie w pokoju nr 109 (I piętro) tutejszego Urzędu, do dnia 17.04.2013r. (do godziny 15:30).

 

 

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 03.04.2013r. do 16.04.2013r. dokumenty będzie można składać w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Warto pamiętać, że kolejnośc zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę przy wyborze Uczestników projektu.

 

Przypominamy również o możliwości wcześniejszego skonsultowania poprawności wniosku pod kątem kryteriów formalnych z pracownikami obsługującymi projekt.

 

 

 

Łukasz Hoksa

 


28.03.2013r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 

 

Poniżej zamieszczamy informacje odnoszące się do najczęściej zadawanych pytań przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zwolnione, zagrożone zwolnieniem bądź przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne, bez względu na wymiar zatrudnienia. Innymi słowy, osoby ubiegające się o udział w projekcie mogą być zatrudnione w wymiarze mniejszym niż pełny etat lub zwolnione z pracy, której wymiar wynosił mniej niż pełny etat.

 

2. Możliwym jest uzyskanie wsparcia projektowego przez osobę, która otrzymała wcześniej środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będące instrumentem rynku pracy, pod warunkiem, że Kandydat:

 

- kwalifikuje się do udziału w projekcie, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji;

 

- nie porzekroczył dopuszczalnej wartości otrzymanej pomocy de minimis;

 

- nie otrzymał pomocy publicznej dotyczacej tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiega się w ramach projektu;

 

- nie prowadził działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

3. Osoby, które mają zamir ubiegać się o udział w projekcie mogą jednocześnie złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, będącego instrumentem rynku pracy, pod warunkiem, że kwalifikują się do objęcia pomocą w ramach obu przedsięwzięć. Informujemy jednocześnie, że wsparcie na rozwój przedsiębiorczości może być uzyskane tylko z jednego źródła.

 

4. Możliwy jest udział w projekcie osoby, której umowa o pracę wygasła wraz z końcem okresu na jaki została zawarta, przy założeniu, że nieprzedłużenie przedmiotowej umowy wynikało z prcesów adaptacyjnych i modernizacyjnych zaistniałych w zakładzie pracy.

 

5. Wielkość pól Formularza Rekrutacyjnego może zostać dostosowana do potrzeb Kandydata. Informujemy jednocześnie, że możliwości edycji rubryk w dokumentach rekrutacyjnych odnoszą się jedynie do zmian ich wielkości.

 

6. Kolejność zgłoszeń do projektu nie będzie mieć żadnego wpływu na wynik punktowy złożonej kandydatury. Komisja Rekrutacyjna oceni dokumenty w oparciu o kryteria opisane w punkcie nr 5 Regulaminu Rekrutacji.

 

W przypadku kolejnych wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami obsługi projektu.

 

tel. 32/297-87-51

 

 

 

 

Łukasz Hoksa

 

 


11.03.2013r.

Opublikowanie dokumentów rekrutacyjnych


W dniu dzisiejszym zostały opublikowane dokumenty rekrutacyjne, które są dostępne w zakładce "pliki do pobrania". Przeglądanie zamieszczonych materiałów proponujemy zacząć od zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, który zawiera informacje dotyczące sposobu aplikowania o udział w projekcie. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze, naszym zdaniem, informacje odnoszące się do procedury rekrutacyjnej. Dokłądne warunki rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji.

 

 

 

Uczestnikiem projektu może być osoba zameldowana na terenie miasta Sosnowca, która jednocześnie kwalifikuje się do jednej z poniższych grup:

 

 

 

 • osób przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;

 

 

Osoby przewidziane do zwolnienia - dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

 

 

 

 

Osoby zagrożone zwolnieniem - wszystkie osoby zatrudnione u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży  przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne o znacznym nasileniu w województwie.

 

 

 

 • osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne lub modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem potencjalnego Uczestnika do projektu.

 

 

Założenia projektowe przewidują objęcie projektem 30 mieszkańców miasta Sosnowca, kwalifikujących się do udziału (zgodnie z informacją powyżej), w tym:

 

 

 

 • maksymalnie 16 osób (53% ogółu Uczestników) zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • co najmniej 14 pracowników (47% ogółu Uczestników) zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji (w tym co najmniej 9 osób - 30% ogółu Uczestników - zagrożonych zwolnieniem z przyczyn pracodawcy) oraz osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy;
 • co najmniej 6 osób (20% ogółu Uczestników) po 50 roku życia bądź nieposiadających wykształcenia średniego;
 • co najmniej 18 kobiet (60% ogółu Uczestników projektu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymóg odnoszący się do minimalnej liczby Uczestników projektu należących do powyższych grup, będzie brany pod uwage przez Komisję Rekrutacyjną w trakcie wyboru Uczestników projektu spośród zgłoszonych kandydatur.

 

 

 

 

 

Zwracamy również szczególną uwagę na zapisy punktu 3.2 Regulaminu Rekrutacji, które wskazują na sposób składania dokumentów aplikacyjnych oraz dokumenty, które należy dołączyć do Formularza Rekrutacyjnego. Sugerujemy skonsultowanie przygotowanych dokumentów przed ich złożeniem z indywidualnym opiekunem (pokój nr 109 tutejszego Urzędu).

 

 

 

 

 

Łukasz Hoksa

 

 


11.03.2013r.

Termin naboru zgłoszeń do udziału w projekcie


Informujemy, że termin naboru zgłoszeń do udziału w projekcie trwał będzie w okresie

 

 

 

od dnia 03.04.2013r. do dnia 17.04.2013r. (do godziny 14:00)

 

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji zgłoszenia, które wpłyną przed lub po upływie niniejszego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Łukasz Hoksa

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

PROJEKT: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

ADRES: ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, pokój nr 109 (I piętro)

TELEFON: (32) 297-87-51

E-MAIL:

 

Utworzono: 2013-03-07 10:24 | Redagował: Łukasz Hoksa 2015-05-08 12:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7624
 • dVxHnWP4CV-oNZULnrgdxQNfOsvlU8Sng5uLnvtsdRY

 • lwlHNIoNzUKTi6AXlWzZb1nhZI2f9uPgzdudHTh7kdY

 • 23rE1edoX5cd52PC30PnOoOdlNOS6J95gfJBP1XdUrc

 • L4jA5dr3AY__S-d4UXYGTNTfqPexkPwS9cVmmH_F0nw

 • aUSUtPjarCeUauIEs2Z-rKZ9WACyrdOxikbgRBFvrRU

 • mu6Pi00Owm-RSG1yA9hcI6f-ShZQp18ZuJ_VZ649tus

 • fsuJ7id5SdcdScv8-ji5Oba7BW9g_XTYgQ_HizrrIy8

 • NLPFcU13LVOeDFsKuzjmgfw-uwCZsKVqbGvMTn_wudE

 • pmzToawd_A64eznvzySKhG0w5SogV8bnN4rXYEsMM1Q

 • a0x-2XgNyvnvt6Wh5UPBWS4wtpffgBqmF1vMX4r4qUA

 • 2JMARg13eMdCGmR3hSPqXbrXPzuhNNw6cmr1d9GYMg0

 • rJPatQ1oUr3tQ7jkmdTIbASiTGBHotvPaA7uJ_SXfPM

 • yFXMwYqhgsIAeKeMo6LSSjUrZV3_aoCSFS5WTvQjVi0

 • EHyqYSR68uQ2VDpGMmVoPmLms6H4TpZj3O9amF9n0jA

 • Tug2i6THHO62d7IcrWlP0mGRIE2VNNZmFNs0rUMSC3A

 • f5Uyyhj2v4Tr456eBrJ5hS9EoTmxxH19YDCRpUc5nE0

 • ImXAE3Fi1Taj693kUaMLwNMTNyLaWLvElML6N2B4TTc

 • YgI9ayGwele92ZS3_yIxgRQAtRS9O8nFbRGIYuBa51A

 • 8D-w_OE1gzkS9nY3Kbzige4p7RAoRbmu7VhAxVkyUYE

 • JPvX4lqaacokaW53KFGV-bBZ5HiAgGcVRnSnwC2t9uw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl